Από αριστερά, Πάνω: Γκόλαντας, Βακιρτζής, Κουκοβίνος, Μαλάτος, Οικονομίδης. Κάτω: Λεμονίδης, Κάλτσος,, Κουτσοκέρας, Γεωργιάδης, Μαντζίρης
πηγή: http://gaskomothnh.blogspot.com